NAGRADNA IGRA

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI “S KLIKOM DO CICIBANOVIH ČEVELJČKOV”

1.Podatki o organizatorju nagradne igre

Organizator nagradne igre z nazivom »S klikom do Cicibanovih čeveljčkov« (v nadaljevanju: nagradna igra), je podjetje Afit d.o.o., Miren 129, 5291 Miren, ID za DDV SI77223764 (v nadaljevanju: organizator).

2. Posredovanje podatkov

Nagradna igra ni na nikakršen način povezana, sponzorirana, podprta ali organizirana s strani podjetij Facebook Ireland, Ltd, digiGRAL Vizualne komunikacije d.o.o ali SqualoMail d.o.o. (v nadaljevanju sodelujoči partnerji). Vse informacije, ki jih uporabnik posreduje v nagradni igri, prejme organizator nagradne igre, nikakor pa ne sodelujoči partnerji. Za vsebino nagradne igre je izključno odgovoren organizator. Za vsa vprašanja v zvezi z nagradno igro se obrnite na elektronski naslov marketing@ciciban.info.

3. Privolitev

S sodelovanjem v nagradni igri sprejemate vsa tukaj navedena pravila in splošne pogoje sodelovanja.

4. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija organizatorjeve blagovne znamke Ciciban in izvajanje trženjskega komuniciranja na področju Republike Slovenije.

5. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra se izvaja na območju Republike Slovenije. Nagradna igra traja od dne 7. 6. 2017 do dne 19. 6. 2017 do 14.00 ure prek klika na povezavo v posebni izdaji Cicibanovih e-novic (v nadaljevanju elektronsko sporočilo). Organizator si pridružuje možnost predhodno zaključiti nagradno igro ali jo podaljšati na novi datum zaključka. Pritožba zoper odločitve ni mogoča. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence.

6. Sodelovanje v nagradni igri

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je strinjanje s temi pravili in splošnimi pogoji sodelovanja. Šteje se, da se s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec strinja s temi pravili in splošnimi pogoji. Nakup ni pogoj za sodelovanje.

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 18 let. Osebe mlajše od 18 let lahko v nagradni igri sodelujejo ob soglasju staršev oz. zakonitih zastopnikov. V primeru, da nagrado prejme oseba, mlajša od 18 let, jo mora pri prevzemu nagrade zastopati oseba, ki je starejša od 18 let in ima po zakonu ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da zastopa takšno mladoletno osebo. V nasprotnem primeru se ta nagrada ne podeli, organizator pa je prost vseh obveznosti, ki jih ima na podlagi teh pravil do nagrajenca. Nagradno glasovanje poteka na ozemlju Republike Slovenije.

Sodelujoči lahko kadar koli do zaključka nagradne igre prekliče sodelovanje v njej na način, da pošlje zahtevek o preklicu na e-poštni naslov marketing@ciciban.info . V tem primeru se sodelujoči izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri, organizator pa nemudoma zagotovi izbris njegovih osebnih podatkov.

V nagradni igri ni dovoljeno sodelovati osebam, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre oz. v z njim povezanih družbah, njihovim ožjim družinskim članom (zakonec oziroma izvenzakonski partner oziroma partner registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oziroma posvojenci ter starši oziroma posvojitelji). Navedeni bodo iz nagradne igre izključeni s strani organizatorja.
Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre.

Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri. Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo:

  • strošek dostopa do interneta;
  • strošek prenosa podatkov z interneta.

7. Potek nagradne igre

V nagradni igri udeleženec sodeluje na način, da v času trajanja nagradne igre klikne na povezavo »Sodelujem«, ki je v elektronskem sporočilu. Na ta način sodeluje v žrebu za nagrado. Sodelovanje v nagradni igri je mogoče le za naslovnika elektronskega sporočila, poslanega s strani organizatorja. Druge osebe, ki jim je bilo elektronsko sporočilo zgolj posredovano ali kako drugače dostavljeno, ne bodo udeležene v nagradni igri. Navedeni bodo iz nagradne igre izključeni s strani organizatorja.

V nagradni igri je mogoče sodelovati do 19. 6. 2017 do 14.00, ko se lahko udeleženec prijavi na Cicibanove e-novice na organizatorjevi spletni strani www.ciciciban.info; na svoj oddani elektronski naslov bo le do zgoraj navedenega termina prejel elektronsko sporočilo, prek katerega bo s klikom na povezavo »Sodelujem« lahko sodeloval v nagradni igri. Po zgoraj navedenem terminu bo prijava na Cicibanove e-novice še mogoča, vendar udeleženec ne bo več prejel elektronskega sporočila s strani organizatorja niti prijave za sodelovanje ne bodo več upoštevane.

Posamezen udeleženec lahko v nagradni igri sodeluje le z enim elektronskim naslovom (e-mail). Večkratno sodelovanje v nagradni igri iz istega elektronskega sporočila ni mogoče, saj se šteje le prva prijava. V kolikor obstaja sum, da je ista oseba sodelovala v nagradni igri z uporabo različnih ali istih elektronskih naslovov, jo ima organizator pravico iz nagradne igre nemudoma izločiti.

8. Izbor nagrajencev

Med sodelujočimi, ki bodo v nagradni igri sodelovali v skladu s temi pravili, bo komisija organizatorja v 2-ih delovnih dneh po zaključku nagradne igre izžrebala enega (1) nagrajenca.

Komisija bo izbor zmagovalcev izvedla v prostorih organizatorja, na naslovu Afit d.o.o., Miren 129, 5291 Miren, Slovenija. Izbor ne bo javen. Zapisniki o nagrajencih z njihovimi osebnimi podatki se izpišejo v enem izvodu, podpišejo s strani vseh članov komisije in shranijo na sedežu organizatorja za dobo enega leta. Komisijo sestavljajo trije predstavniki organizatorja.

O nagradnem izboru se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o:

  • datumu, uri in kraju izbora nagrajencev
  • prisotnih osebah
  • poteku izbora nagrajencev
  • podatki o nagrajencih

Zapisnik podpišejo vsi člani komisije.

9. Nagrade

Podeljene bodo naslednje nagrade:

1x čevlji Ciciban po izbiri nagrajenca

Vsak sodelujoči lahko prejme le eno nagrado. Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti.

10. Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrad

Nagrajenci bodo o izboru obveščeni najkasneje v roku 15-ih delovnih dni po zaključku nagradne igre prek elektronske pošte s pozivom nagrajencem, naj na elektronski naslov marketing@ciciban.info pošljejo sporočilo s svojim naslovom, kamor jim bo organizator poslal nadaljnja navodila za prevzem nagrade. Organizator bo nagrajencem na njihov elektronski naslov hkrati z obvestilom o nagradi poslal tudi:

– vprašalnik o osebnih podatkih (ime, priimek, naslov, davčna številka),

– obrazec »Izjava, da soglašam s prejemom nagrade«, ki ga morajo v primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba, podpisati tudi njegovi starši oziroma zakoniti zastopniki.

Izpolnjene in podpisane dokumente morajo nagrajenci posredovati  na naslov Afit d.o.o., Miren 129, 5291 Miren ali na e-naslov marketing@ciciban.info najpozneje v roku 5-ih delovnih dni od prejema navedenih obrazcev, s pripisom »NAGRADNA IGRA«. V primeru, da se posamezen nagrajenec v roku 5-ih delovnih dni od obvestila o prejemu nagrade organizatorju ne bo odzval in predložil potrebnih podatkov, se bo štelo, da umika svojo udeležbo v nagradni igri in se hkrati odpoveduje pravici do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila. Po prejemu popolnih podatkov udeleženca, se bosta organizator in udeleženec dogovorila o načinu prevzema nagrade.

Organizator ne prevzema morebitnih stroškov, ki bi nastali s prevzemom nagrade.

Nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka na družabnem omrežju Facebook ter na spletni strani organizatorja www.ciciban.info.

11. Obdavčitev nagrad

Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja. Nagrade, prejete v nagradni igri »S klikom do Cicibanovih čeveljčkov«, niso predmet obdavčitve v skladu z določbami Zakona o dohodnini (ZDoh-2). Vrednost nagrad je izražena v izvorni vrednosti.

12. Odgovornost
Sodelujoči sodelujejo v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizatorji in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri.

Organizator prav tako ni odgovoren, če je strežnik nedosegljiv, razen če je to mogoče pripisati skrajno malomarnim ali namernim dejanjem, ki jih je dolžan organizator zastopati. Poleg tega organizator ni odgovoren za kakršnekoli tehnične napake in motnje, na katere nima vpliva (kot izpadi omrežja ali električne energije). V primeru okoliščin, na katere organizatorji ne morejo vplivati (višja sila), lahko organizatorji odpovedo nagradno igro. O tem morajo obvestiti sodelujoče preko omrežja Facebook in če je to potrebno, tudi na druge načine (Instagram, spletna stran organizatorja, ipd.). V takšnem primeru sodelujočim ne odgovarjajo za nastalo škodo.

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradne igre iz razlogov, ki niso na njegovi strani, pridržuje pravico, da nagrade podeli med tistimi, ki so v nagradni igri sodelovali do trenutka prekinitve ali pa da nagradne igre, brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočih, ne dokonča.

13. Izključitev iz nagradne igre

V primeru kršitve navedenih pravil nagradne igre ali nespoštljive komunikacije si organizator pridržuje pravico, da izključi kršitelje iz nagradne igre brez predhodnega opozorila.

Izključene bodo tudi osebe, ki bodo pri sodelovanju v nagradni igri uporabljale nezakonite pripomočke (npr. hackertools, viruse, Trojance itd.) ali si drugače pridobivale koristi s pomočjo manipulacije (npr. ena fizična oseba z več elektronskimi naslovi). Tudi osebe, ki sodelujejo v imenu tretjih oseb (z njihovo vednostjo ali brez njihove vednosti) so lahko izključene iz nagradne igre, za kršitev pa se šteje tudi sodelovanje preko društev nagradnih iger, avtomatskih storitev in predvsem preko profesionalne službe z nagradnimi igrami.

V primeru izključitve sodelovanja iz nagradne igre, se lahko nagrajencu naknadno odvzamejo nagrade oz. se od nagrajenca zahtevajo nazaj že izročene nagrade. V kolikor naknadno izključeni nagrajenec ne razpolaga več z izročeno nagrado, si organizator pridržuje pravico od njega zahtevati denarni znesek v višini vrednosti prejete nagrade.

14. Varovanje osebnih podatkov

Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da zbira in obdeluje njegove osebne podatke za namene: izvedbe nagradne igre skladno s temi splošnimi pogoji; obveščanja nagrajencev v skladu s temi pogoji; objave nagrajencev skladno s temi splošnimi pogoji in podelitve nagrad.

Upravljavec bo pridobljene podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona. Upravljavec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam. Upravljavec bo elektronske naslove izbrisal v roku treh mesecev po zaključku nagradne igre.

Sodelujoči ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj. V primeru, da želi sodelujoči kadarkoli biti izbrisan iz baze elektronskih naslovov prejemnikov obvestil organizatorja, lahko to zahtevo kadarkoli sporoči na elektronski naslov marketing@ciciban.info .

15. Reševanje pritožb

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca. Komisija ima pravico iz nagradne igre diskvalificirati kateregakoli sodelujočega, za katerega sumi, da je ravnal v nasprotju s temi pravili. Odločitve komisije glede morebitnih diskvalifikacij sodelujočih v nagradni igri so končne.

16. Objava pravil

Ta pravila in splošni pogoji sodelovanja so objavljeni na spletni strani organizatorja (www.ciciban.info).

Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejetja, 7. 6. 2017.

Kraj in datum objave pravil nagradne igre: Miren, 7. 6. 2017