Nagradna igra »Kje je polžek Ban?«

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri z nazivom “ Kje je polžek Ban”

1.Osnovni podatki o nagradni igri

1.1. Organizator nagradne igre z nazivom »Kje je polžek Ban« (v nadaljevanju: nagradna igra), je podjetje Afit d.o.o., Miren 129, 5291 Miren, ID za DDV SI77223764.

1.2 Nagradna poteka od 14.06.2021 do vključno 21.06.2021 v sklopu promocijskih aktivnosti blagovne znamke Ciciban.

1.3. V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki do vključno 21.06.2021 v trgovinah Ciciban Planet Koper, Citypark Ljubljana, BTC Ljubljana, Supernova Šiška Ljubljana poiščejo polžka Bana ter oddajo izpolnjen letak, ki ga dobijo pri prodajalki. S tem potrjujejo, da so seznanjeni s pravili in pogoji nagradne igre. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri podjetju Afit d.o.o. in njihovi družinski člani.

2. Namen nagradne igre

2.1 Namen nagradne igre je promocija organizatorjeve blagovne znamke Ciciban.

3. Udeleženci

3.1. Za sodelovanje v nagradni igri veljajo le omejitve določene v teh pravilih nagradne igre.

3.2. V nagradni igri lahko sodelujejo osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in slovensko davčno številko. V nagradni igri lahko sodelujejo osebe, ki bodo vključno 21.06.2021 v trgovini Ciciban našli polžka Bana in oddali izpolnjen letak v trgovinah Ciciban Planet Koper, Citypark Ljubljana, BTC Ljubljana, Supernova Šiška Ljubljana. V nagradni igri ni dovoljeno sodelovati pravnim osebam; osebam, ki sodelujejo pri organizaciji, trženju in izvedbi nagradne igre ter zaposlenim v podjetju Afit d.o.o., kot tudi ne njihovim zakoncem, zunajzakonskim partnerjem in otrokom. Prav tako bodo iz nagradnega sklada izločeni udeleženci, ki nimajo slovenske davčne številke.

3.3. Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da so udeleženci seznanjeni in se strinjajo z vsemi pravili nagradne igre. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec pristane na vse pogoje in pravila v zvezi z nagradno igro. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator. Sodelovanje v nagradni igri, pridobitev in prevzem nagrad niso pogojeni z nakupom katerega koli izdelka.

4. Navodila nagradne igre

4.1. Udeleženec sodeluje v nagradni igri tako, da 14.06.2021 do vključno 21.06.2021 poišče v trgovini skritega polžka Bana ter izpolni in odda letak, ki ga dobi pri prodajalki. Na ta način sodeluje v žrebu za nagrado. Po zgoraj navedenem terminu prijave za nagradno igro ne bodo več upoštevane.

4.2. Udeleženec lahko v nagradni igri sodeluje le z enim e-naslovom in je upravičen zgolj do ene nagrade iz nagradnega sklada. Večkratno sodelovanje v nagradni igri iz istega elektronskega sporočila ni mogoče, saj se šteje le prva prijava. V kolikor obstaja sum, da je ista oseba sodelovala v nagradni igri z uporabo različnih ali istih elektronskih naslovov, jo ima organizator pravico iz nagradne igre nemudoma izločiti.

4.4. Mladoletna oseba lahko nagrado prejme le s privolitvijo starša ali zakonitega skrbnika.

5. Čas trajanja nagradne igre

5.1. Nagradna igra se izvaja na območju Republike Slovenije. Nagradna igra poteka od 14.06.2021 do vključno 21.06.2021 z možnostjo predhodnega zaključka v primeru, da se organizator odloči prekiniti nagradno igro ali podaljšati na novi datum zaključka. Pritožba zoper odločitve ni mogoča. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence.

6. Nagradni sklad

6.1. Podeljena bo naslednja nagrada:

– 8x nagradni bon v vrednosti 20€ (iz vsake poslovalnice se izžreba dva nagrajenca)

6.2. Posamične nagrade ne presegajo vrednosti 42,00 EUR, zato niso obremenjene z akontacijo dohodnine.

6.3. Vsak sodelujoči lahko prejme le eno nagrado. Nagrade ni mogoče zamenjati niti zahtevati njene denarne protivrednosti.

7. Določanje nagrajencev in obveščanje o nagrajencih / nagrajenkah

7.1. Določitev vseh nagrajencev (1) nagradne igre bo izvedeno najkasneje v roku 20 delovnih dni od zaključka nagradne igre, ki se zaključi 21. 06. 2021, na naslovu Afit d.o.o., Miren 129, 5291 Miren. Izvedbo nagradne igre in nagradni izbor bo nadzorovala komisija v sestavi treh predstavnikov organizatorja. Komisija bo izmed vseh prejetih pravilno izpolnjenih e-poštnih naslovov naključno izbrala tri  nagrajence. Predstavnike komisije določi organizator. O nagradnem izboru se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o:

– datumu, uri in kraju izbora nagrajencev
– prisotnih osebah
– poteku žrebanja nagrajencev
– podatki o nagrajencih

Zapisnik podpišejo vsi člani komisije.
V kolikor je za nagrado izbrana oseba, ki na podlagi teh pravil ne izpolnjuje pogojev za udeleženca v nagradni igri oziroma ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade, se nagrada ne podeli.

7.2. Nagrajenci bodo objavljeni predvidoma 23.06.2021 na Facebook profilih podjetja Afit d.o.o. (Ciciban) ter na spletni strani www.ciciban.info. Nagrajenci bodo objavljeni s svojimi e-mail naslovi. Prijavitelj mora najkasneje v roku 3 delovnih dni od prejetja elektronskega obvestila o nagradi organizatorju pisno po elektronski pošti sporočiti, da se strinja s prevzemom nagrade.

7.3. Seznam  nagrajencev z imeni bo objavljen na spletni strani: www.ciciban.info ter na Facebook strani www.facebook.com/ciciban.shoes/, najkasneje 3 dni od določitve nagrajencev. Vsi udeleženci nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri izrecno in nepreklicno strinjajo z objavo navedenih podatkov.

7.4. Pritožba na uvrstitev v seznam nagrajencev na podlagi teh Pravil ni mogoča.

8. Prevzem nagrade

8.1. Nagrajenci prejmejo nagrade po pošti . Organizator se o prevzemu nagrade natančneje dogovori z nagrajencem.

8.2. Organizator na podlagi podatkov preveri upravičenost nagrajenca do nagrade glede na pogoje, navedene v 3. točki. Če se prijavitelj ne odzove v 3 delovnih dneh ali ne posreduje zahtevanih podatkov, izgubi pravico do prejema nagrade. Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti do nagrajenca.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:
– se prijavitelj ne odzove pravočasno na obvestilo,
– se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,
– se ugotovi, da je prijavitelj v nagradni igri ravnal v nasprotju s pravili in pogoji.

Za pravilnost posredovanih podatkov je odgovoren prijavitelj sam.

9. Izključitev odgovornosti

9.1. Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

– nedelovanje e-poštnega naslova, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
– vsakršne posledice, ki bi jo prijavitelj ali sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni akciji.

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri prijavitelju ali sodelujočemu nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri.

9.2. Organizator si pridržuje pravico, da v primeru nepredvidenih okoliščin kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno prekine ali konča nagradno igro. Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, če bi se s tem izognil zlorabi nagradne igre v škodo sodelujočih.

10. Varovanje osebnih podatkov

10.1. Vsi osebni podatki, pridobljeni od udeležencev nagradne igre, so varovani v skladu s tem 12. členom ter v skladu s splošnimi akti organizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov in skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Udeleženci nagradne igre izrecno soglašajo, da organizator nagradne igre njihove osebne podatke, ki jih udeleženci posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri, uporabi za potrebe nagradne igre ter za svoje trženjske aktivnosti (obveščanje o produktih, storitvah, nagradnih igrah in natečajih in drugih promocijskih aktivnostih organizatorja nagradne igre).

Udeleženec nagradne igre ali njegov zakoniti zastopnik lahko pisno prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov za namene trženjskih aktivnosti, z obvestilom, ki ga posreduje na e-poštni naslov ciciban@ciciban.info Organizator in izvajalec bosta v primeru preklica soglasja iz tega odstavka zagotovila izbris osebnih podatkov najkasneje v 15 dneh od prejema preklica.

Nagrajenec organizatorju nagradne igre izrecno dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih nagradne igre oz. prevzema nagrade

11. Dostop do pravil nagradne igre

11.1. Pravila nagradne igre so na vpogled dostopna v pisni obliki pri organizatorju nagradne igre Afit d.o.o., Miren 129, 5291 Miren ter na spletni strani: www.ciciban.info.

12. Ostale določbe

12.1. Organizator ne bo upošteval zapoznelih in nepopolno izpolnjenih ali napačno izpolnjenih prijav oziroma objav v nagradno igro. Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro je dokončna in velja za vse udeležence.

12.2. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico do sprememb teh pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh pravil bosta udeležence obvestila z objavo na www.ciciban.info. Nadaljevanje sodelovanja v nagradni igri po objavi morebitnih sprememb pravil, se šteje za sprejem in strinjanje s spremembami.

13. Reševanje pritožb

13.1. Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca. Komisija ima pravico iz nagradne igre diskvalificirati kateregakoli sodelujočega, za katerega sumi, da je ravnal v nasprotju s temi pravili. Odločitve komisije glede morebitnih diskvalifikacij sodelujočih v nagradni igri so končne.

Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema:  14.06.2021